خوب طبق معمول دیدیم Huawei P10 رو نقد کردیم، پس گفتیم بده برادی بزرگ ترشو نقد نکنیم! 

به این لینک برید تا با خیال راحت بشنید این ویدیو رو ببینین!